Skocz do tre?ci

Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,
Zgodnie z art. 12 i 13 europejskiego Rozporządzenia nr 679/2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), niniejszym przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa Danych Osobowych.
Przypominamy, że masz prawo do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności przed ujawnieniem nam swoich Danych Osobowych lub do skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec jednego lub więcej celów (zadań) przetwarzania określonych w niniejszej Polityce Prywatności w odpowiedniej sekcji.

Administratorem Danych jest:
Motion S.p.A.
Via Navicella, 26
47122 - Forlì (FC)
Tel: 0543782668
Faks: 0543798409
http://www.motionitalia.com/it/
E-mail: info@motionitalia.com

Główne przeprowadzane operacje przetwarzania danych są związane z realizacją umowy z klientem i wszystkimi powiązanymi zobowiązaniami (zarówno umownymi, podatkowymi, jak i operacyjnymi), a także z pozyskiwaniem nowych klientów i zwiększaniem wolumenu działalności za pośrednictwem istniejących klientów.
Główne ryzyko związane z wyżej wymienionymi operacjami przetwarzania można zidentyfikować w możliwości, że jedno lub więcej działań mających na celu pozyskanie nowych klientów może naruszyć prawa i wolności Podmiotów danych, na przykład poprzez spowodowanie irytacji Podmiotu danych z powodu otrzymywania niechcianych ofert handlowych. Motion S.p.A. podejmuje jednak wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby upewnić się, że osoby, które będą otrzymywać reklamy lub oferty handlowe, rzeczywiście wyraziły na to zgodę. Ponadto zapewni, aby częstotliwość wysyłania i wybrane metody nie wykraczały poza to, co uważa się za uzasadnioną działalność propagandową.

Ogólnie rzecz ujmując, ryzyko możliwe do zidentyfikowania to możliwość, że osoby nieupoważnione lub osoby trzecie wejdą w kontakt z danymi osobowymi osób, których dane dotyczą, a które znajdują się w posiadaniu Motion S.p.A. Jednakże, zgodnie z obowiązującym prawem, Motion S.p.A. podejmuje wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia takiej ewentualności do akceptowalnego minimum.
Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:
1) W przypadku Klienta Motion S.p.A.: wypełnianie zobowiązań związanych z umową podpisaną z zainteresowaną stroną oraz wszelkie działania przedumowne z nią związane, takie jak oferty, negocjacje, umieszczenie w wewnętrznym zarządzaniu itp. oraz (jeśli dotyczy) wysyłanie informacji handlowych. W tym przypadku zgoda nie jest wymagana, ponieważ podstawą prawną przetwarzania jest umowa podpisana z osobą, której dane dotyczą, oraz wszystkie środki przedumowne z nią związane, lub uzasadniony interes administratora danych, ponieważ istnieje odpowiednia i właściwa relacja z osobą, której dane dotyczą.
2) W przypadku osoby fizycznej, która nie jest klientem Motion S.p.A.: w celu działalności polegającej na pozyskiwaniu nowych klientów, takiej jak np. wysyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną, telefonicznie, pocztą tradycyjną, itp. W tym przypadku wymagana jest zgoda i stanowi ona podstawę prawną dla samego przetwarzania danych.
Na żądanie Użytkownika Firma dostarczy mu pełną listę odbiorców, którym może być zmuszona udostępnić jego Dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Wniosek musi zostać złożony do administratora danych bez żadnych szczególnych formalności.
Kategorie odbiorców, którym będą ujawniane Państwa Dane Osobowe to:
1) Firmy i Specjaliści zajmujący się zarządzaniem, utrzymaniem i obsługą systemu informatycznego Motion S.p.A.
2) Specjaliści ds. rachunkowości.
3) Firmy, które zarządzają sprzętem internetowym Motion S.p.A.
4) Producentów Oprogramowania oraz Producentów Rozwiązań Programowych wykorzystywanych przez Motion S.p.A. do Przetwarzania Danych Osobowych.
5) Instytucje publiczne, takie jak Urząd Skarbowy, Guardia di Finanza itp. Lub urzędników publicznych, jeśli przekazanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym.
6) Banki, instytucje kredytowe i firmy ubezpieczeniowe.
7) Zewnętrzni konsultanci i specjaliści, tacy jak agenci handlowi, konsultanci ds. zarządzania, brokerzy biznesowi.
Wszyscy wymienieni Odbiorcy zostaną (jeśli dotyczy) wyznaczeni jako Osoby Odpowiedzialne i poinstruowani przez Motion S.p.A. zgodnie z przepisami Prawa, jak również zobowiązani do zachowania poufności przekazywanych informacji oraz do ich usunięcia lub zwrotu po zakończeniu przetwarzania.
Motion S.p.A. nie przekazuje i nie będzie przekazywać Państwa Danych Osobowych do organizacji międzynarodowych lub administratorów danych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli się na to zdecyduje, będzie skrupulatnie przestrzegać przepisów podyktowanych Rozporządzeniem UE nr 679/2016 w sprawie przekazywania danych osobowych za granicę i zadba o poinformowanie Państwa, zgodnie z przepisami ustawy, przed dokonaniem przekazania.
Motion S.p.A. będzie przechowywać Państwa Dane Osobowe zgodnie z tymi kryteriami:
1) W przypadku Danych Osobowych podlegających obowiązkowi przechowywania ustanowionemu przez prawo włoskie lub europejskie: w ramach i nie poza granicami podyktowanymi przez ustawodawstwo referencyjne, po czym zostaną one usunięte lub zanonimizowane.
2) W przypadku Danych Osobowych Klientów będących osobami fizycznymi udzielanych w celach (celach), o których mowa w pkt 2) Celów: do czasu odwołania Zgody przez Osobę, której dane dotyczą, a w każdym razie nie później niż 5 lat od udzielenia Zgody.
Poniżej wyjaśniamy, jakie prawa przysługują Państwu na mocy rozporządzenia europejskiego nr 679/2016. Aby skorzystać z jednego lub więcej z poniższych praw, wystarczy skontaktować się z Motion S.p.A. na wskazane powyżej kontakty, bez żadnych szczególnych formalności.
Klient ma prawo dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Spółkę zgodnie z art. 15 Rozporządzenia UE nr 679/2016.
Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od Administratora Danych bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od Administratora Danych usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator Danych ma obowiązek usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 Rozporządzenia.
Podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą przyczyny wskazane w art. 18 rozporządzenia.
Dla celów (zadań), dla których wymagana jest Państwa Zgoda, przysługuje Państwu prawo do wycofania Zgody, tj. do jednostronnego odstąpienia od operacji przetwarzania związanych z Celami, dla których udzielili Państwo Zgody.
Jeżeli uważają Państwo, że jakiekolwiek przetwarzanie dokonywane przez nas wyrządziło Państwu szkodę lub krzywdę, lub jeżeli uważają Państwo, że miało miejsce niewłaściwe lub niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa Danych Osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z procedurami w nim wskazanymi.
Częściowa lub całkowita odmowa podania Danych Osobowych uniemożliwi Motion S.p.A. zawarcie jakiejkolwiek umowy.

COOKIES
Systemy komputerowe odpowiedzialne za działanie tej strony uzyskują, podczas normalnego przeglądania, pewne dane osobowe, których wykorzystanie jest niezbędne do prawidłowego działania usług internetowych (adresy IP, nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia poprawności jej działania. Dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych wymierzonych w witrynę.
Nasza strona internetowa używa tak zwanych "cookies", małych plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które służą temu, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna.
Nasza strona używa tzw. plików cookie sesji, które znikają po zamknięciu przeglądarki. Oprócz plików cookie sesji, nasza strona internetowa używa także trwałych plików cookie, czyli takich, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Informacje uzyskane z trwałych plików cookie, o ile nie określono inaczej, mają na celu identyfikację Użytkownika, rejestrowanie jego preferencji w celach ściśle związanych ze świadczeniem żądanej usługi oraz analizowanie częstotliwości odwiedzania stron i ogólnej nawigacji.
Użytkownik może w każdym przypadku ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby nie zezwalała na korzystanie z plików cookie. W takim przypadku wrażenia z przeglądania mogą nie być zadowalające lub użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny.

Aktywuj opcję "Nie śledź" (Do Not Track)

Opcja Do Not Track jest obecna w większości przeglądarek najnowszej generacji. Witryny internetowe zaprojektowane z uwzględnieniem tej opcji powinny automatycznie zaprzestać gromadzenia niektórych danych przeglądania po jej aktywacji. Jak jednak wspomniano, nie wszystkie strony internetowe są przystosowane do respektowania tej (uznaniowej) opcji.
Aktywuj tryb "anonimowego surfowania":

Dzięki tej funkcji możesz surfować bez pozostawiania śladów swoich danych w przeglądarce. Strony nie zapamiętują odwiedzających, odwiedzane strony nie są zapisywane w historii, a nowe pliki cookie są usuwane.
Anonimowe surfowanie nie gwarantuje jednak anonimowości w Internecie, ponieważ służy jedynie temu, by dane dotyczące surfowania nie były przechowywane w przeglądarce, lecz by były dostępne dla operatorów stron internetowych i dostawców usług łączności.

Bezpośrednie usuwanie plików cookie

We wszystkich przeglądarkach istnieją specjalne funkcje, które to umożliwiają. Należy pamiętać, że nowe pliki cookie są pobierane przy każdym połączeniu z Internetem, dlatego należy je okresowo usuwać. Na życzenie użytkownika niektóre przeglądarki oferują automatyczny system okresowego usuwania plików cookie, np. po zamknięciu przeglądarki.

Fakultatywne dostarczanie danych osobowych

Oprócz danych nawigacyjnych, które są zapisywane automatycznie, użytkownik ma swobodę w podawaniu danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres, e-mail, ?) wymaganych w formularzach na stronie. Niepodanie tych danych może uniemożliwić uzyskanie tego, o co wnioskowano.

Prawa osób zainteresowanych

Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku takich danych, poznać ich treść i pochodzenie, sprawdzić ich dokładność lub zażądać ich uzupełnienia lub aktualizacji, lub korekty, anulowania, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także w każdym przypadku, z uzasadnionych powodów, sprzeciwić się ich przetwarzaniu, zgodnie z art. 7 i zgodnie z procedurami przewidzianymi w art. 9 dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. Żądania należy przesyłać za pomocą odpowiedniego formularza na tej stronie do administratora danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres  info@motionitalia.com

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w sposób określony w naszych Polityka prywatności

Subskrybuj

* wskazuje wymagane

Wybierz, w jaki sposób chcesz, aby dotarła do Ciebie Motionitalia:

Zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, po prostu naciskając link na dole każdej wiadomości e-mail. Nie wysyłamy SPAMU. Aby uzyskać informacje na temat naszej polityki prywatności, prosimy odwiedzić stronę motionitalia.com.

Korzystamy z Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej w celu subskrypcji, potwierdzasz, że Twoje dane zostaną przekazane do Mailchimp w celu ich przetworzenia. Dowiedz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp tutaj.

logo-trasparente

Twoja aplikacja jest w dobrych rękach!

Motionitalia dziękuje za zainteresowanie.

Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej się do Ciebie odezwać i zachowamy Twoje CV na wypadek, gdyby w danej chwili nie było wolnych stanowisk.

Nie poddawaj się, Twoja wymarzona praca jest tuż za rogiem!

Twoja aplikacja jest w dobrych rękach!

Motionitalia dziękuje za zainteresowanie.

Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej się do Ciebie odezwać i zachowamy Twoje CV na wypadek, gdyby w danej chwili nie było wolnych stanowisk.

Nie poddawaj się, Twoja wymarzona praca jest tuż za rogiem!

Dziękuję.